צעדים - הגיל הרך

360° – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים

מדיניות ציבורית בתחום החינוך לגיל הרך

סקירה משווה - 12.7.15

מחקר על מרכזים לגיל הרך

ברוקדייל 2016

דוח הגיל הרך 2015

קרן שטינמץ - 2015

מגדל אור – לאנשים עם עיוורון ולקויות ראיה

הדרכה שיקומית לעיוור

דוח מחקר - 15.1.17

מחקר לבדיקת דפוסי השימוש באביזרי עזר טכנולוגיים מסובסדים בקרב אנשים עם עיוורון או לקות ראייה

נעשה ביוזמה ובמימון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, דצמבר 2014

הערכת ההשלכות של שימוש בטכנולוגיה וטכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) על התפקוד האישי, התעסוקתי והחברתי של אנשים כבדי ראייה ועיוורים בישראל.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, יוני 2016